Dr. Jebsens Gullmerke

  Instruks for utlevering av ”Dr. Jebsens Gullmerke”

  ”Dr. Jebsens Gullmerke” utdeles for fremragende innsats som aktiv idrettsmann / kvinne, eller for fremragende deltakelse i klubblivet, god sportsånd og godt kameratskap.

  De utvalgte gullbærere får sitt navn inngravert på sølvskjold, som opphenges i eventuelt klubbhus.

  Utdelingen finnes sted på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling eller på klubbens årsfest, hvis denne finner sted på høsten.

  Det kan kun utdeles 2 gullmerker for året.

  Hvis ingen finnes verdig, sløyfes utdelingen det år, uten at det kan utdeles flere enn 2 gullmerker det følgende år.

  Et hvert stemmeberettiget medlem av Sokndal Idrettsklubb, kan sette fram forslag til kandidater. Forslaget motiveres og stiles til en gullmerkekomitè på 3 medlemmer.

  Forslaget innleveres innen utgangen av august.

  De tre gullmerkekomitèmedlemmer velges skriftlig med alminnelig stemmeflertall på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for et tidsrom av 3 – tre – år, slik at et medlem går ut hvert år. Ved første gangs valg i 1938 skjer uttredelsen ved loddtrekning.

  Gullmerkekomitèn velger selv sin ordfører, og i tilfelle av et komitèmedlems varige forfall, skal nytt medlem velges på første ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Som midlertidig supplement for samtlige er klubbens oppmann.

  Gullmerkekomiteen behandler sine egne og innkomne forslag og innstillere med simpelt flertall, hvem som er verdig til å bære denne klubbens høyeste utmerkelse.

  Gullmerkekomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger.

  Gullmerkekomiteen sender sin innstilling til klubbens apellråd.

  Hvis 2 av apellrådets medlemmer intet har å innvende mot komiteens innstilling, anses denne som vedtatt. Finner derimot 2 av apellrådets medlemmer at den ene eller begge de to innstilte gullmerkekandidater ikke er verdig til å mota ”Dr. Jebsens Gullmerke”, utdeles i første tilfelle kun ett gullmerke, og to av apellrådets medlemmer forkaster innstillingen, utdeles ingen merker det år.

  Forandringer av denne instruks kan kun skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall etter at forslaget er innsendt til klubbens styre minst 6 uker før generalforsamlingen avholdes.

  Hauge i Dalane, 3. oktober 1938